Обавештење за родитеље

Поштовани,

Cходно увођењу ванредног стања у Републици Србији, а у циљу да нашим ученицима обезбедимо неопходно знање, обавештавамо Вас о следећем:

Свакодневно, од 8:00 часова, шест дана у недељи, биће емитовани посебно припремљени образовни садржаји за ученике основне школе. Часови ће се емитовати на РТС КАНАЛ 3, према распореду по разредима. Распоред часова биће објављен дан пре емитовања на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја (www.rasporednastave.gov.rs).

За све ученике од 1. до 7. разреда емитоваће се часови у блоковима, ПО ДВА ЧАСА ДНЕВНО.

За ученике 8. разреда емитоваће се часови у блоковима, ПО ТРИ ЧАСА ДНЕВНО, од којих ће два увек бити српски језик и математика, а трећи час је један од предмета који се полажу на завршном испиту.

У наредним данима биће емитовани и часови на језицима националних мањина, на платформи РТС ПЛАНЕТА, где ће бити емитовани и дигитални садржаји, снимци часова за ученике који у целости похађају наставу на матерњем језику. 

Поред РТС КАНАЛ 3, сви часови биће доступни и на ПЛАТФОРМИ РТС ПЛАНЕТА, где се могу накнадно и више пута прегледати, истог или наредног дана. У претраживачу куцате РТС ПЛАНЕТА, улогујете се преко своје mail адресе и биће вам омогућен приступ часовима. Сви оператери неће наплаћивати проток и пренос података за наведене едукативне садржаје. 

Банер са линком према распореду наставе на РТС- у и РТС планети 

https://rtsplaneta.rs/

https://www.rasporednastave.gov.rs/osnovne-skole.php

 

 • slide-01.jpg
 • slide-02.jpg
 • slide-03.jpg
 • slide-031.jpg
 • slide-04.jpg
 • slide-05.jpg
 • slide-06.jpg
 • slide-07.jpg
 • slide-08.jpg
 • slide-09.jpg
 • slide-10.jpg

На основу члана 55. став 1. тачка 2., члана 57. и члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12 и 14/15) и Одлуке о покретању поступка
јавне набавке ЈН 1/2015; дел.бр. 66 од 12.02.2015. године, наручилац:


ОСНОВНА ШКОЛА ”БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО” ПАНЧЕВО
Упућује:

П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБРА
ГАСНА УЉА, ЕКСТРА ЛАКО
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ JН број 1/2015



1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац: Основна школа ”Братство-јединство” Панчево
Адреса: Петефијева 33-35, 26000 Панчево
Број телефона / факса : 013/348 080
Индиректни корисник буџетских средстава, образовање
е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
Интернет страница: www.osbratstvo.edu.rs

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ДОБРО- гасно уље екстра лако евро ЕЛ, 15.000 литара лож уља, за потребе грејања ОШ ”Братство-јединство” Панчево.
Назив и ознаке из општег речника набавки: лож уље - 09135100

3. ВРСТА ПОСТУПКА
Јавна набавка се врши у поступку јавне набавке мале вредности, сходно члану 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“бр. 124/12, 14/15)

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
Право учешћа имају сва заинтересована лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. ЗЈН.
Испуњеност услова из члана 75. и 76., на основу члана 77. став 4.ЗЈН доказује се Изјавама које су саставни део Конкурсне документације и које морају бити потписане од стране овлашћеног лица и оверене печатом.
Уз понуду и доказе из члана 77.Закона, детаљно наведених у Конкурсној документацији, понуђач је у обавези да достави и обрасце садржане у Конкурсној документацији. Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Позивом и Конкурсном документацијом.

5. УВИД И ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Увид у конкурсну документацију заинтересована лица могу остварити од дана објављивања Позива за подношење понуда, на Порталу управе за јавне набавке и на званичном веб сајту Наручиоца www.osbratstvo.edu.rs
Преузимање конкурсне документације се може обавити лично, на адреси Наручиоца улица Петефијева 33-35, Панчево, 26000, или поштанском испоруком на адресу, на захтев путем електронске поште на e- mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или телефаксом, на број 013/348 080.

6. НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ
Понуђачи су дужни да понуду сачине према упутству наручиоца и да је доставе у року од 8 дана од дана објављивања Позива за подношење понуде на Порталу управе за јавне набавке, односно да је доставе до 26.02.2015. године до 12 часова, без обзира на начин достављања, у запечаћеном омоту на адресу: Основне школе”Братство-јединство” Панчево, са назнаком '' ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ гасно уље екстра лако евро EL, број 1/2015, – НЕ ОТВАРАТИ''. Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу и телефон понуђача. Понуде које стигну након наведеног рока (дана и сата) сматраће се неблаговременим и неће бити узете у разматрање, исте ће бити враћене понуђачима неотпечаћене.

7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће се 26.02.2015. године у 12:15 сати, у просторијама Основнe школe”Братство-јединство”Панчево”, улица Петефијева 33-35, Панчево
Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који ће своја овлашћења предати комисији пре почетка отварања понуда.

8. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

9. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Одлука о избору најповољнијег понуђача ће бити донета у у оквирном року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда и исту доставити свим понуђачима у року од три дана.Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.

Контакт особа за све информације везане за јавну набавку је Мирко Зотовћ тел: 013/348 080, е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ПРЕУЗМИ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Председник комисије за јавне набавке
Мирко Зотовић

Актуелно:

Евиденција за упис у ...

У школи је у току евидентирање за упис у први ...

Дан здраве хране 2014

Данас је у нашој школи обележен ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ. ...

Дан изазова 2014

10. октобра у организацији Града обележен је ...

Пријем првака 2014.

У први разред ове школске године кренуло је ...

Почетак школске године

Драги ученици, Обавештавамо вас да настава ...

Историјски подсетник

Драги ученици,Овде можете преузети подсетник за ...

Scroll to top